ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen InTo Transport en de opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen InTo Transport en de opdrachtgever als InTo Transport derden betrekt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 3. Als de opdrachtgever algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst tussen InTo Transport en opdrachtgever wijst InTo Transport de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk af.
 4. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing.
 5. Als InTo Transport niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de voorwaarden niet van toepassing zijn of dat InTo Transport in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer kan verlangen.
 6. InTo Transport kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 7. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is InTo Transport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij InTo Transport anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht InTo Transport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. InTo Transport kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 2. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is InTo Transport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij InTo Transport anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht InTo Transport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 CONTRACTSDUUR; UITVOERING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen InTo Transport en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. InTo Transport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, stelt de opdrachtgever InTo Transport bij overschrijding van de overeengekomen termijn schriftelijk in gebreke. InTo Transport dient dan een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. InTo Transport heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door InTo Transport of door InTo Transport ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. InTo Transport is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus uitgevoerde gedeelte(n) afzonderlijk te factureren.
 7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InTo Transport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan InTo Transport worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InTo Transport zijn verstrekt, heeft InTo Transport het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan InTo Transport ter beschikking heeft gesteld. InTo Transport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InTo Transport is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 9. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de prijs en/of de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. InTo Transport zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf opgaaf doen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, aangevuld, is InTo Transport gerechtigd de uitvoering te starten nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van InTo Transport op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. InTo Transport kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Deze weigering levert geen wanprestatie van InTo Transport op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Als de opdrachtgever in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens InTo Transport gehouden is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van InTo Transport daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Als InTo Transport met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is InTo Transport niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen van derden of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Als de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever, die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
 • InTo Transport alsnog bereid is de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op InTo Transport rustende verplichting ingevolge de wet;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

ARTIKEL 4 OPSCHORTING, ONTBINDING, OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. InTo Transport is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  2. na het sluiten van de overeenkomst duidelijk is of wordt dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  3. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  4. door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van InTo Transport kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. InTo Transport is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wordt of indien er zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van InTo Transport kan worden gevergd.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van InTo Transport op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien InTo Transport de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Als InTo Transport tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is InTo Transport gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan
 6. Als de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is InTo Transport gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door InTo Transport, zal InTo Transport in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor InTo Transport extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij InTo Transport anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het InTo Transport vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van InTo Transport op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 OVERMACHT

 1. InTo Transport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening kom
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop InTo Transport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InTo Transport niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van InTo Transport of van derden daaronder begrepen. InTo Transport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat InTo Transport zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. InTo Transport kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel InTo Transport ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InTo Transport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 6 BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door InTo Transport aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door InTo Transport aangegeven. InTo Transport is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. InTo Transport heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. InTo Transport kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. InTo Transport kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan InTo Transport verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. InTo Transport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat InTo Transport is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien InTo Transport aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid van InTo Transport beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van InTo Transport is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in het betreffende geval.
 4. InTo Transport is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, daaronder begrepen:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van InTo Transport aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan InTo Transport toegerekend kunnen worden,
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

InTo Transport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van InTo Transport.

ARTIKEL 8 VRIJWARING

 1. De opdrachtgever vrijwaart InTo Transport voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan InTo Transport toerekenbaar is.
 2. Indien InTo Transport uit dien hoofde door derden wordt aangesproken is de opdrachtgever gehouden InTo Transport, zowel buiten als in rechte, bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Blijft de opdrachtgever in gebreke in het nemen van adequate maatregelen, dan is InTo Transport, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van InTo Transport en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. InTo Transport behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. InTo Transport heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij InTo Transport partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van InTo Transport is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft InTo Transport het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 11 VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met InTo Transport.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.