ADVIES BIJ SCHADE

Goederen kunnen beschadigd raken terwijl u goederen vervoert of terwijl een ander uw goederen vervoert. Van schade is niet alleen sprake als de goederen daadwerkelijk zijn beschadigd. Schade kan ook bestaan uit schade door vertraging, vermissing of diefstal van de goederen.

Schade is helaas niet altijd te voorkomen. Schade is vaak wel te beperken!

Het beperken van materiële schade is één. Belangrijk is echter om ook de overige mogelijke negatieve gevolgen te beperken. Een grote schade kan immers direct gevolgen hebben voor de continuïteit van een bedrijf.

 

Pro-actief handelen bij schade, zoals bijvoorbeeld:

  • het snel verzamelen van de belangrijke documenten uit het vervoerstraject,
  • indien mogelijk, materiële schade-beperkende maatregelen treffen,
  • de voortgang in schadebehandeling bij een verzekeraar monitoren en waar nodig bespoedigen en
  • uw rechten op schadevergoeding en regres veiligstellen, is kenmerkend voor onze dienstverlening.

Pro-actief handelen voorkomt imago-schade, commercieel nadelige gevolgen en het risico van verjaring van claims. Pro-actief handelen draagt daardoor bij aan het beheersen van uw schadelast.

Wij adviseren in schadebehandeling en in het verhalen van schade op de juiste schakel in het vervoerstraject. Zowel vanuit de kant van de verzekeraar als vanuit de kant van de belanghebbende(n) bij ladingschade.

Kortom, in geval van schade is er werk aan de winkel! Wij wijzen u van het begin tot het einde de weg.